search
error

Så arbetar vi

På Borgmästarskolan utformar vi lärmiljöer utifrån dina kunskaper och erfarenheter. Kommunikation och språk är centralt för oss. Genom föremål, bilder, tecken eller ord utvecklar du din identitet, uttrycker känslor och tankar. Hos oss får du möjlighet att utveckla ett språk som redskap för att tänka, samspela och lära.

Tydliggörande arbetssätt

Användandet av tydliggörande pedagogik skapar en begriplighetsram för elever med särskilda behov. För elever som kan ha svårigheter att förstå, föreställa sig saker och själv använda sig av prat för att uttrycka vad man vill, tänker, känner, behöver vi kunna byta ut talade ord mot visuellt stöd.

Det visuella stödet kan vara föremål eller bilder, digitalt eller konkret. Tydliggörande pedagogik ger svar på de grundläggande frågorna om vad som ska hända, med vem/vilka, hur mycket som ska göras och hur länge, när det ska hända och när det tar slut, vad vi ska göra sedan och inte minst varför det ska göras.

Elevens utveckling

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. Där kan du som förälder ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling.

Kontaktböcker

Hur det dagliga arbetet fungerar kan ni läsa i era barns och ungdomars kontaktböcker. Vi arbetar med både digitala och analoga kontaktböcker.

Skriftliga omdömen

Varje elev får varje termin skriftliga omdömen. Omdömet visar på elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämnesområde..

Dokumentation

I Unikum planeras/dokumenteras elevens arbete i förhållande till kursplanens mål och kommuniceras med er vårdnadshavare. I samband med utvecklingssamtalet skrivs en Individuell utvecklingsplan (IUP) för grundsärskolans elever och en Individuell studieplan (ISP) för gymnasiesärskolans elever. Planerna ska sammanfatta vad skolan ska arbeta med så att varje elev utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. IUP:n och ISP:n ska även innehålla överenskommelser mellan lärare och vårdnadshavare.

Alternativ kompletterande kommunikation

Eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera och samspela med andra och skapa en tilltro till sin förmåga att aktivt kunna påverka sin situation.
Eleverna ges möjligheter att använda olika digitala verktyg för att kunna kommunicera och samspela med andra och för att kunna vara delaktig i samhället.

Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla kan inte tala men alla kan kommunicera. För en fungerande kommunikation med omgivningen behöver vi på Borgmästarskolan erbjuda eleverna Alternativa och Kompletterande Kommunikationssätt, i vardagslag AKK. Vi använder oss av olika kommunikationssätt allt utifrån varje elevs förutsättningar. Här är några utav de kommunikationssätt vi använder.

  • Manuella och kroppsnära kommunikationsformer som naturliga reaktioner, gester och ljud.
  • TaSSeLs – Taktila tecken.
  • TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation en metod där tecken och tal används parallellt.
  • GAKK – Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation där används konkreta föremål och bilder.

Vi bygger kommunikation och språk tillsammans där vi som personal är förebilder.

♥ fråga ♥ välja
♥ säga nej ♥ ropa på och inleda samspel
♥ veta vad som händer ♥ insatser för att utveckla kommunikation
♥ bekräftelse och svar ♥ andra kommunikationsvägar än tal
♥ god kommunikativ miljö ♥ tilltalas värdigt
♥ ta del av samtal ♥ föra meningsfulla samtal

Trygghet och trivsel

Trygghet på Borgmästarskolan innebär att varje elev har en mentor som följer dem under hela skoldagen. Mentorn överlämnar sedan information om vad som hänt under dagen till föräldrar och fritidspersonal via elevens kontaktbok.

Alla elever har sitt individuella schema med konkreta föremål eller bilder för dagens olika aktiviteter. Genom att vara förberedd så blir eleverna trygga.

Vi mår alla bra av att veta vad som ska hända, av att inte överväldigas av sinnesintryck, att de krav som ställs på vår förmåga är rimliga att nå upp till, och att få ägna oss åt det som ger oss mening och bli bemötta med respekt.

Skolan har också under året gemensamma återkommande aktiviteter och traditioner för att öka trivsel och trygghet.