Fritidshem

På skolan finns fritidshem för elever 6-13 år och tillsyn för ungdomar över 13 år. Det är er LSS-handläggare som beslutar om tillsyn.  Fritids/tillsyn kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt och ska väcka nyfikenhet mot en aktiv fritid.

Fritidspedagogik – verksamhetens kärna

 • undervisningen ska syfta till att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda meningsfull fritid
 • verksamheten ska förena god omsorg och pedagogisk verksamhet och anpassas utifrån varje elevs behov och dagsform
 • planeringen ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter
 • elevernas delaktighet och inflytande är viktiga ledord vid planering av olika aktiviteter
 • eleverna ska få delta i sociala och meningsfulla sammanhang

Betydelsefulla och viktiga inslag i verksamheten

 • lek
 •  rörelse
 •  kommunikation
 •  estetiska processer
 •  samlärande
 •  situationsstyrt lärande
 •  grupporienterat