Om skolan

Borgmästarskolan erbjuder grundsärskola med inriktning träningsskola samt gymnasiesärskolans individuella program.

Skolan har en anpassad miljö för dig som behöver en strukturerad och tydliggörande pedagogik. Vi erbjuder en lugn miljö med små grupper och stort vuxenstöd.

Hos oss utvecklar eleverna kompetenser för det vuxna livet. Det livslånga lärandet innebär att vi ser eleven hela vägen från grundsärskolan – fritids/tillsyn – gymnasiesärskolan – det vuxna livet. Syftet med undervisningen på vår skola är att varje elev utifrån sina förutsättningar och tidigare erfarenheter ska få möjlighet att upptäcka och utforska omvärlden. Undervisningen inom de olika ämnesområdena syftar till att stärka elevernas självkänsla och öka tilltron till den egna förmågan.

Grundsärskolan ger eleven förutsättningar att upptäcka och utveckla förmågor för att hantera sin tillvaro.

Fritids/tillsyn kompletterar skolan och väcker nyfikenhet mot en aktiv fritid.

Gymnasiesärskolans undervisning strävar mot en fördjupning av elevens förmågor, samt att väcka intresse för fritidsaktiviteter inför ett framtida vuxenliv med arbete, boende och fritid.

Vår profil

Vi jobbar efter ledorden glädje – möten – olikheter. På Borgmästarskolan är elevernas bästa alltid i fokus. Alla möten präglas av nyfikenhet, lyhördhet och öppnar upp för tankar och idéer. Vi ser olikheter som en tillgång och tar vara på varandras styrkor. Viljan till förändring är vår styrka. Vi vågar prova nya vägar och tror att allt är möjligt. Vi är nyfikna på hur du lär och inspirerar dig till lustfyllt lärande genom utmanande lärmiljöer. Vi är lyhörda på dina signaler och uppmuntrar till kommunikation. Vi skapar möjligheter för dig att påverka och vara delaktig i din vardag.