search
error

Om skolan

Borgmästarskolan erbjuder grundsärskola med inriktning träningsskola samt gymnasiesärskolans individuella program. Vi har samma nationella läroplaner som grundskolan, gymnasieskolan och fritidshemmet men med egna kursplaner. Eleverna läser enligt kursplanerna för ämnesområden.

Borgmästarskolan vänder sig till dig som är i behov av en lugn, strukturerad miljö som arbetar utifrån en tydliggörande pedagogik. Du trivs bäst i små grupper och är i behov av stort vuxenstöd.

Hos oss utvecklar eleverna kompetenser för det vuxna livet. Det livslånga lärandet innebär att vi ser eleven hela vägen från grundsärskolan – fritids/tillsyn – gymnasiesärskolan – det vuxna livet. Syftet med undervisningen på vår skola är att varje elev utifrån sina förutsättningar och tidigare erfarenheter ska få möjlighet att upptäcka och utforska omvärlden. Undervisningen inom de olika ämnesområdena syftar till att stärka elevernas självkänsla och öka tilltron till den egna förmågan.

Grundsärskolan ger eleven förutsättningar att upptäcka och utveckla förmågor för att hantera sin tillvaro.

Fritids/tillsyn kompletterar skolan och väcker nyfikenhet mot en aktiv fritid.

Gymnasiesärskolans undervisning strävar mot en fördjupning av elevens förmågor, samt att väcka intresse för fritidsaktiviteter inför ett framtida vuxenliv med arbete, boende och fritid.

När du som förälder läst om vår verksamhet och tänker att detta vore något för mitt barn, så hör du av dig till Kristina Mårtensson särskolesamordnare på elevhälsan.

Här kan du läsa mer om särskoleverksamheten inom Helsingborgs stads skolor:
https://helsingborg.se/forskola-och-utbildning/sarskola/

Grundsärskolan inriktning träningsskola

Grundsärskolan inriktning träningsskola ger eleven förutsättningar att upptäcka och utveckla förmågor för att hantera sin tillvaro inom olika ämnesområden.

De olika ämnesområdena är

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning.

Gymnasiesärskola Individuella programmet

Gymnasiesärskolans undervisning strävar mot en fördjupning av elevens förmågor, samt att väcka intresse för fritidsaktiviteter inför ett framtida vuxenliv med arbete, boende och fritid.

Individuella programmets ämnesområden är

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Individ och samhälle
 • Natur och Miljö
 • Språk och kommunikation.

Fritidshem

På skolan finns fritidshem för elever 6-13 år och tillsyn för ungdomar över 13 år. Det är er LSS-handläggare som beslutar om tillsyn.  Fritids/tillsyn kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt och ska väcka nyfikenhet mot en aktiv fritid.

Fritidspedagogik – verksamhetens kärna

 • undervisningen ska syfta till att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda meningsfull fritid
 • verksamheten ska förena god omsorg och pedagogisk verksamhet och anpassas utifrån varje elevs behov och dagsform
 • planeringen ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter
 • elevernas delaktighet och inflytande är viktiga ledord vid planering av olika aktiviteter
 • eleverna ska få delta i sociala och meningsfulla sammanhang

Betydelsefulla och viktiga inslag i verksamheten

 • lek
 • rörelse
 • kommunikation
 • estetiska processer
 • samlärande
 • situationsstyrt lärande
 • grupporienterat