Om skolan

Borgmästarskolan erbjuder grundsärskola med inriktning träningsskola samt gymnasiesärskolans individuella program. Vi har samma nationella läroplaner som grundskolan, gymnasieskolan och fritidshemmet men med egna kursplaner. Eleverna läser enligt kursplanerna för ämnesområden.

Skolan har en anpassad miljö för dig som behöver en strukturerad och tydliggörande pedagogik. Vi erbjuder en lugn miljö med små grupper och stort vuxenstöd.

Hos oss utvecklar eleverna kompetenser för det vuxna livet. Det livslånga lärandet innebär att vi ser eleven hela vägen från grundsärskolan – fritids/tillsyn – gymnasiesärskolan – det vuxna livet. Syftet med undervisningen på vår skola är att varje elev utifrån sina förutsättningar och tidigare erfarenheter ska få möjlighet att upptäcka och utforska omvärlden. Undervisningen inom de olika ämnesområdena syftar till att stärka elevernas självkänsla och öka tilltron till den egna förmågan.

Grundsärskolan ger eleven förutsättningar att upptäcka och utveckla förmågor för att hantera sin tillvaro.

Fritids/tillsyn kompletterar skolan och väcker nyfikenhet mot en aktiv fritid.

Gymnasiesärskolans undervisning strävar mot en fördjupning av elevens förmågor, samt att väcka intresse för fritidsaktiviteter inför ett framtida vuxenliv med arbete, boende och fritid.

När du som förälder läst om vår verksamhet och tänker att detta vore något för mitt barn, så hör du av dig till Kristina Mårtensson särskolesamordnare på elevhälsan.

Här kan du läsa mer om särskoleverksamheten inom Helsingborgs stads skolor:
https://helsingborg.se/forskola-och-utbildning/sarskola/